Login

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις
A+ R A-
16-09-2013

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

 
ΚΑΤΑ

1. Των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ. 132) και

2. Παντός άλλου υπευθύνου


Χανιά, 11-9-2013


Με την παρούσα μηνυτήρια αναφορά μας, μετά την εντελώς συνοπτική παράθεση ορισμένων στοιχείων αναφορικά με την σχετική δραστηριότητα της εταιρείας μας και του βασικού νομικού πλαισίου αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) περιγράφουμε την, καταστροφική για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από τις πηγές αυτές, κατάσταση που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά ηλεκτρισμού, εκθέτουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν και ζητάμε την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των αρμοδίων υπαλλήλων.


1. Συνοπτικό ιστορικό της δραστηριότητάς της εταιρείας μας


Η εταιρεία μας, από τις αρχές του 2010, δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λάβαμε τις απαραίτητες άδειες και εγκαταστήσαμε στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μουσούρων του Νομού Χανίων Κρήτης εννέα φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όλων μέγιστης ισχύος μικρότερης των 100 kW, οι οποίοι συνδέθηκαν με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου αυτής. Σημειωτέον ότι η Κρήτη αποτελεί, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 §3 κβ’ ν. 4001/2011, «μη διασυνδεδεμένο νησί», καθώς το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειάς της δεν συνδέεται με το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

Την 19η-2-2010, υπογράφησαν μεταξύ της εταιρείας μας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. εννέα συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, με τον τύπο, το περιεχόμενο και την διαδικασία η οποία είχε καθορισθεί με Υπουργική Απόφαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 § 3 ν. 3468/2006. Με τις συμβάσεις αυτές η αντισυμβαλλόμενη, η οποία τότε είχε εκ του νόμου την ιδιότητα του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, συμφώνησε και ανέλαβε την υποχρέωση να αγοράζει από την εταιρεία μας ηλεκτρική ενέργεια και η εταιρεία μας αντίστοιχα να πωλεί στην αντισυμβαλλόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παραγόταν από τον κάθε ένα εκ των ανωτέρω ισάριθμων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Αναφορικά με την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνεται ότι αυτή προσδιορίσθηκε, όπως συμβαίνει και στο σύνολο των αντιστοίχων συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμούς που αξιοποιούν Α.Π.Ε.,  με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, συμφωνήθηκε ότι η εταιρεία μας δικαιούται να λαμβάνει το τίμημα, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της καθαρής παραγωγής ενέργειας που παραδίδει στο δίκτυο και απορροφάται από αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27Α του ν. 3734/2009. Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, όπως αυτή ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής των συμβάσεων, οι ανωτέρω συμβάσεις συνήφθησαν για είκοσι έτη και η συμφωνημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τον χρόνο υπογραφής των συμβάσεων και αυτόν της σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών, ορίσθηκε για το έτος 2010 στο ποσό των 500 €/MWh, ήτοι των 0,50 €/kWh, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Προς αποφυγή άσκοπης μακρηγορίας, δεν θα επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες  αναφορικά με την δραστηριότητα της εταιρείας μας και τις συνέπειες της κάτωθι περιγραφόμενης κατάστασης, καθώς αυτή δεν αφορά αποκλειστικά σε εμάς, αλλά στο σύνολο των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, είτε αυτοί συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας είτε στα δίκτυα διανομής των μη διασυνδεδεμένων νήσων.


2. Βασικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την πληρωμή αυτής και τον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό του άρθρου 40 ν. 2773/1999


2.1. Στο άρθρο 1 ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπου περιγράφεται ο σκοπός του νόμου, προβλέπονται τα εξής:

«1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την "προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (EΕΕΚ L 283) και αφ’ ετέρου προωθείται, κατά προτεραιότητα, στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με κανόνες και αρχές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

2. Η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα.

3. Οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε., με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (EEL, 140/2009), καθορίζονται μέχρι το έτος 2020 ως εξής:

α) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%.

β) Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε., οι κατηγορίες παραγωγών, η κατανομή μεταξύ αυτών, οι λόγοι αναθεώρησης της, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία για τυχόν αναγκαία αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας και άρση αυτής. Ως εγκατεστημένη Ισχύς θεωρείται το σύνολο της ισχύος των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

γ) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

δ) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%».

Περαιτέρω, στα επόμενα άρθρα του ιδίου νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων η κατά προτεραιότητα σύνδεση και απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε. (άρθρα 9 και 10), η υποχρέωση του διαχειριστή συστήματος και του διαχειριστή μη διασυνδεδεμένων νήσων να συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 12) και ο τρόπος τιμολόγησης της ανωτέρω ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 13). Ειδικά η τιμολόγηση της παραγόμενης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται στο άρθρο 27Α ν. 3734/2009.

Από το ανωτέρω πλέγμα νομικών διατάξεων προκύπτει εναργώς ότι αφ’ ενός μεν η προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ορίσθηκε ως εθνικός στόχος αφ’ ετέρου δε, προς επίτευξη του στόχου αυτού, δημιουργήθηκε κλίμα εθνικού προσκλητηρίου επένδυσης προς κάθε ενδιαφερόμενο, ιδίως μέσω της κατοχύρωσης με νόμο των κρίσιμων όρων των σχετικών συμβάσεων, ήτοι της διάρκειας αυτών και της τιμής διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας.


2.2. Κατά το άρθρο 117 § 1 ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»:

«Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ μετονομάζεται σε "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ ΑΕ" (εφεξής Λειτουργός Αγοράς) (…)»

Κατά το άρθρο 118 του ιδίου νόμου:

«1. Ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό προγραμματισμό όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2.

2. Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού του, ο Λειτουργός της Αγοράς ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (…)

(θ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143».

Κατά το άρθρο 123 § 1 του ιδίου νόμου:

«1. Εντός οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της, με την εισφορά του Κλάδου Διανομής στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ" (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)»

Κατά το άρθρο 129 του ιδίου νόμου:

«1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. (…)

2. Πέραν των προβλεπομένων στην Άδεια Διαχείρισης της παραγράφου 1, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να: (…)

(η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143».

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4001/2011 προκύπτει ότι, μετά την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, αρμόδια για την σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε. και υπόχρεη για την καταβολή των προβλεπόμενων στις συμβάσεις αυτές πληρωμών είναι η Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., όσον αφορά στις συνδεδεμένες στο σύστημα εγκαταστάσεις, και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., όσον αφορά στις συνδεδεμένες στο δίκτυο διανομής των μη διασυνδεδεμένων νησιών εγκαταστάσεις.


2.3. Κατά το άρθρο 143 του ιδίου νόμου:

«1. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ` της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της περίπτωσης η` της παραγράφου 2 του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

2. Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι:

(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ` της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού εντός του έτους. Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.

Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους στον ανωτέρω Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της ΡΑΕ δύναται να αναπροσαρμόζεται το τέλος αυτό».

Σημειωτέον ότι το στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 ν. 4001/2011 τροποποιήθηκε ως άνω με τον ν. 4152/2013. Πριν την τροποποίηση αυτή, το αντίστοιχο έσοδο αποτελούταν από «τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν. 3851/2010», χωρίς να προβλέπεται ως ελάχιστο όριο των καταβαλλόμενων ποσών το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 25 § Α2 ν. 3468/2006:

«Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (…) αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται».

Εξάλλου, κατά το άρθρο 12 § 16 ν. 3851/2010:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται το ποσοστό της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α`) εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Κατά την σχετική Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.08.2012):

«1. Το ποσοστό της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, που διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το ποσοστό αυτό θα επανακαθορίζεται ετησίως (…)».

Τέλος, με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (παράγραφος I, 1.2) επιβλήθηκε «έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επί του τζίρου και ορίσθηκε ότι «τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999».

Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζονται οι εισροές του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/199, τον οποίον διαχειρίζεται πλέον η Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. και από τον οποίον ανακτώνται, από την Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. ή την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. κατά περίπτωση, τα ποσά που καταβάλλονται προς πληρωμή της παραγόμενης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ηλεκτρικής ενέργειας.

Εντελώς επιγραμματικά, επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που καταβάλλονται από την Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. ή την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στους παραγωγούς για την παραγόμενη από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ηλεκτρική ενέργεια είναι οι συμφωνηθείσες στις συμβάσεις και, όπως ήδη ειπώθηκε, προβλεπόμενες από τους σχετικούς νόμους, ενώ τα ποσά που καταβάλλουν οι προμηθευτές κατά την παράγραφο 2, στοιχεία (α) και (β), του άρθρου 143 ν. 4001/2011 υπολογίζονται με συγκεκριμένους μηχανισμούς. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσά που καταβάλλουν οι προμηθευτές και σε αυτά που καταβάλλονται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πρέπει να καλύπτεται από τις υπόλοιπες εισροές του ειδικού λογαριασμού, ήτοι από το ειδικό τέλος μείωσης αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το ειδικό τέλος Λιγνίτη, τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, τμήμα του τέλους υπέρ ΕΡΤ και τις έκτακτες εισφορές Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α.


3. Η διαμορφωθείσα κατάσταση και η ανάγκη διερεύνησης της υποθέσεως


Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2013 της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. (σχετ. 1), ο ειδικός διαχειριστικός λογαριασμός του άρθρου 40 ν. 2773/1999 παρουσίαζε τον μήνα Ιούλιο του 2013 σωρευτικό έλλειμμα 542.460.000 € (σελ. 5). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω δελτίο, το σωρευτικό έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ήταν 199.110.000 € το 2011 και 345.270.000 € το 2012, ενώ προβλέπεται ότι θα είναι 694.450.000 € το 2014 και 976.890.000 € τον Ιούλιο του 2015  (σελ. 15).

Λόγω αυτού του ελλείμματος, αφ’ ενός μεν λαμβάνονται σειρά μέτρων που επιβαρύνουν τους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με σημαντικότερο τις έκτακτες εισφορές επί του τζίρου μας, αφ’ ετέρου δε οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πληρωνόμαστε έως και οχτώ μήνες μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Συνακόλουθα, αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε μηνιαίως Φ.Π.Α. που δεν εισπράττουμε και μεγάλο μέρος των παραγωγών αδυνατεί να πληρώσει τα δάνεια με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν οι επενδύσεις, με προφανείς καταστροφικές συνέπειες.

Επισημαίνουμε, μάλιστα, ότι, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης των πληρωμών, η εταιρεία μας ζήτησε, με την από 1-10-2012 επιστολή της προς την Δ.ΕΔ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς μας με την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την από 19-3-2013 απάντησή της στην ανωτέρω επιστολή μας (σχετ. 2), αρνήθηκε να ανταποκριθεί στο αίτημά μας, παρά τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, επικαλούμενη ελλείψεις προσωπικού.

Δεδομένου του ύψους του συσσωρευμένου ελλείμματος, δηλαδή στην ουσία του χρέους της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. προς του παραγωγούς ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., και των δυσβάσταχτων συνεπειών της διαμορφωθείσας κατάστασης για την εταιρεία μας, αλλά και το σύνολο των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, θεωρούμε αναγκαία την διερεύνηση, με την διεξαγωγή προκαταρκτικής εξετάσεως, τυχόν ποινικών ευθυνών των αρμοδίων υπαλλήλων. Για τον λόγο αυτό, στην επόμενη ενότητα της παρούσας αναφοράς, παραθέτουμε την εκτίμησή μας για τις αιτίες διόγκωσης του ελλείμματος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ενδέχεται να συνιστούν αξιόποινες πράξεις.


4.  Οι αιτίες διόγκωσης του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α.


4.1. Κατ’ αρχάς, προκειμένου να εντοπισθούν οι αιτίες της δημιουργίας και αύξησης του ελλείμματος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα πρέπει να προσεγγισθεί ο τρόπος υπολογισμού των σημαντικών εισροών αυτού και να εξετασθεί η αρμοδιότητα της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να τις αναπροσαρμόζει, ως κύριο όργανο εποπτείας της εγχώριας αγοράς ενέργειας.

Κατά τα αναφερόμενα στην υποενότητα Δ6 (σελ. 14) του εκδιδόμενου από την Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.&Σ.Η.Θ.Υ.Α. Αυγούστου 2013,  η διαφορά της αξίας της παραγωγής Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος των εκεί συμβατικών μονάδων, την οποία καταβάλλουν οι προμηθευτές, και της συνολικής αποζημίωσης παραγωγών από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα νησιά αυτά, είναι θετική ή αρνητική και συγχρόνως τόσο μικρή ώστε η Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. να θεωρεί τα σχετικά ποσά μηδενικά στις προβλέψεις της. Στο σημείο αυτό και παρά την προσπάθεια σφαιρικής προσέγγισης του ζητήματος, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στα νησιά αυτά, όπως η εταιρεία μας, υφίστανται τις ανωτέρω δυσβάσταχτες συνέπειες εντελώς άδικα, καθώς δεν επιβαρύνουμε τον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό και τα χρήματα που εισρέουν σε αυτόν από τους προμηθευτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών αρκούν για την κάλυψη των αποζημιώσεών μας. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται προφανές ότι οι αιτίες δημιουργίας του ελλείμματος δεν αφορούν στις σχετικές με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά συνιστώσες του ειδικού λογαριασμού.

Συνεπώς, η κρίσιμη διαφορά, η οποία θα έπρεπε να καλύπτεται από τις λοιπές εισροές του ειδικού λογαριασμού, είναι αυτή μεταξύ των συμφωνημένων πληρωμών των παραγωγών Α.Π.Ε., των οποίων οι εγκαταστάσεις συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας, και των ποσών που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης. Από τις λοιπές εισροές του λογαριασμού, εξάλλου, ιδιαίτερη σημασία έχει το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., καθώς πρόκειται για την εισροή εκείνη την οποία, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, οφείλει να αναπροσαρμόζει η Ρ.Α.Ε., ανάλογα με την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού λογαριασμού.

Αναφορικά με τα ποσά που καταβάλλονται από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 ν. 4001/2011, επισημαίνουμε ότι τόσο υπό το προγενέστερο όσο και υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς, κρίσιμες για τον υπολογισμό των ποσών αυτών, που προβλέπονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 ν. 4001/2011, είναι οι περιλαμβανόμενες στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της εκκαθάρισης των αποκλίσεων προσφοράς – ζήτησης αντίστοιχα. Η διαδικασία έκδοσης και τροποποίησης των ανωτέρω κωδίκων, καθώς και τα ρυθμιστέα με αυτούς θέματα, καθορίζονται στα άρθρα 96 και 120 του ιδίου νόμου, στα οποία παραπέμπει, εξάλλου, το άρθρο 143 για τις λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής των εξεταζόμενων ποσών. Εξάλλου, στον ΚΔΣ ρυθμίζονται επιπλέον τα σχετικά, όπως θα εκτεθεί παρακάτω, ζητήματα των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (Α.Δ.Ι.) και του μηχανισμού κάλυψης μεταβλητού κόστους.

Κατά τα άρθρα 96 και 120 ν. 4001/2011, ο μεν ΚΣΗΕ καταρτίζεται από Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., ο δε ΚΔΣ από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και στη συνέχεια υποβάλλονται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του κάθε ενός κώδικα, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προβλέπεται, ακόμα, ότι ο κάθε ένας από τους κώδικες αυτούς τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αντίστοιχα ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ο ΚΣΗΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 56/2012 απόφαση ΡΑΕ  (ΦΕΚ Β ́ 104/31-1-2012) και ο ΚΔΣ με την υπ’ αριθ. 57/2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103/31-1-2012).

Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού των κρίσιμων ποσών, τα οποία πρέπει να καταβάλλουν οι προμηθευτές στον ειδικό λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., έχει ανατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η ανωτέρω αρχή, δύναται να μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και, κατ’ επέκταση, τα καταβλητέα από τους προμηθευτές ποσά.

Υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς και δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω κωδίκων, τα ποσά που προβλέπονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου υπολογίζονται από την αρμόδια για την διαχείριση του ειδικού λογαριασμού Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. ως τρεις διακριτές συνιστώσες, οι οποίες περιγράφονται ως εξής (βλ. σελ. 6 του προαναφερθέντος δελτίου):

ΗΕΠ, Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός: Αφορά στην εισροή από τη συμμετοχή των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, στην προημερησία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕΠ) με ποσότητα (MWh) ανά Περίοδο Κατανομής (1 ώρα) όπως αυτή εκτιμάται (Forecast) από τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τα ποσά υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση του ΗΕΠ από τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ, πολλαπλασιάζοντας ανά ώρα, την προαναφερθείσα ποσότητα με την αντίστοιχη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).

Εκκαθάριση Αποκλίσεων: Αφορά στην εισροή ή εκροή (η συνιστώσα αυτή μπορεί να είναι πιστωτική ή χρεωστική), που τελικά προκύπτει από την εκκαθάριση αποκλίσεων των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ που διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ουσιαστικά τα ποσά υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας ανά ώρα, την ποσότητα απόκλισης (MWh) μεταξύ της αντίστοιχης ποσότητας των ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ που συμμετείχε στον ΗΕΠ και του αθροίσματος των μετρήσεων των ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ, με την αντίστοιχη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ).

Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος θερμικών συμβατικών σταθμών (ΜΜΚΘΣΜ): Εάν το ωριαίο αλγεβρικό άθροισμα των δύο προηγούμενων συνιστωσών είναι μικρότερο του μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους των υπό φόρτιση θερμικών μονάδων την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής (ώρα) τότε ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη συνιστώσα, από σχετικό λογαριασμό προσαύξηση (uplift) προς τους Προμηθευτές, έτσι ώστε η ελάχιστη εισροή (floor) προς τον Ειδικό Λογαριασμό από τις πρώτες τρείς συνιστώσες να είναι ίση με το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των υπό φόρτιση θερμικών μονάδων στην αντίστοιχη ώρα».

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το κατ’ αρχήν κρίσιμο μέγεθος για τον προσδιορισμό των καταβαλλόμενων από τους προμηθευτές ποσών είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος. Εξάλλου, η όποια, όχι αναδρομική, διόρθωση των στρεβλώσεων με την καθιέρωση της ελάχιστης εισροής με τον ν. 4152/2013 δεν έχει επηρεάσει επί του παρόντος, έστω κατ’ ελάχιστο, το υπάρχον έλλειμμα, καθώς, μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, η εφαρμογή της εκκρεμούσε, σύμφωνα με το ως άνω μηνιαίο δελτίο της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. (σελ. 5).

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος ρυθμίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του οποίου η διαδικασία έκδοσης και τροποποίησης από την Ρ.Α.Ε. εκτέθηκε παραπάνω, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 § 3 στ. (β) ν. 4001/2011. Για λόγους συντομίας στο σημείο αυτό παραθέτουμε την απλουστευμένη περιγραφή της ως άνω κρίσιμης έννοιας κατά την Ρ.Α.Ε. (σχετ. 3, εκτυπωμένη η σχετική με την διαμόρφωση της Ο.Τ.Σ. ενότητα από την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.), σύμφωνα με την οποία:

«Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την οποία εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο σύστημα και πληρώνουν όσοι ζητούν ενέργεια από το σύστημα. Συγκεκριμένα, η Οριακή Τιμή του Συστήματος διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε ημέρα οι διαθέσιμες μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές.

Επιχειρώντας μια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, μπορεί να αναφερθεί ότι οι μονάδες παραγωγής κατατάσσονται αναλόγως των προσφορών τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για ορισμένη ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στο σημείο, όπου οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας εξυπηρετούν το ζητούμενο φορτίο, καθορίζεται και η Οριακή Τιμή του Συστήματος. Στην ουσία, η Οριακή Τιμή του Συστήματος συμπίπτει με την προσφορά της τελευταίας μονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση».

Συνεπώς, για όλη την περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκε το έλλειμμα του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού, οι προμηθευτές, βάσει των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε., κατέβαλλαν, στα πλαίσια του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, ως τίμημα για την παραγόμενη από Α.Π.Ε. ενέργεια ανά περίοδο κατανομής το γινόμενο της ποσότητας της ενέργειας αυτής επί την προσφορά της ακριβότερης μονάδας που έπρεπε να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.


4.2. Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί σε σειρά μελετών, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε την μελέτη του Καθηγητή Πουλιέζου Αναστάσιου και του Δρ. Ιωάννη Κατσίγιαννη του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Αναλογιστική μελέτη ειδικού τέλους ΑΠΕ» (σχετ. 4), την μελέτη για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που εκπόνησε το Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με Διευθυντή τον Καθηγητή και πρώτο Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. κ. Π. Κάπρο (σχετ. 5α  τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης και σχετ. 5β η παρουσίασή της, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας) και την μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με θέμα «Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (σχετ. 6α η περίληψη της μελέτης και σχετ. 6β η παρουσίασή της, από την ιστοσελίδα του Ι.Ο.Β.Ε.), ο εφαρμοζόμενος τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος είναι εσφαλμένος, για τους κάτωθι, συνοπτικά αναφερόμενους, λόγους:

α) Στην Οριακή Τιμή Συστήματος δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήρες κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής από καύσιμα, καθώς διαφεύγουν τα ποσά που καταβάλλονται στους παραγωγούς στα πλαίσια των μηχανισμών των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύς και ανάκτησης μεταβλητού κόστους, μηχανισμοί οι οποίοι, όπως ήδη ειπώθηκε, ρυθμίζονται στον ΚΔΣ, ήτοι με απόφαση της Ρ.Α.Ε.

β) Η παραγόμενη από Α.Π.Ε. ενέργεια απορροφάται κατά προτεραιότητα και υπολογίζεται, για τον προσδιορισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος, με μηδενικό κόστος. Καθώς η Οριακή Τιμή Συστήματος διαμορφώνεται μειοδοτικά για τους συμβατικούς παραγωγούς, η αύξηση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. «εκτοπίζει» τις ακριβότερες κιλοβατώρες, καθώς ολοένα και περισσότερες από τις ακριβότερες συμβατικές μονάδες δεν χρειάζεται να λειτουργήσουν για να καλυφθεί η ζήτηση σε ενέργεια την συγκεκριμένη περίοδο. Συνέπεια της μείωσης της Οριακής Τιμής Συστήματος, δεδομένης της εξάρτησης από αυτήν των καταβαλλόμενων από τους προμηθευτές στον ειδικό λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ποσών, είναι η μείωση των ποσών αυτών. Ως εκ τούτου, η αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. οδηγεί στην εξοικονόμηση για τους προμηθευτές κόστους παραγωγής ενέργειας από συμβατικές μονάδες, το οποίο όχι μόνο δεν υπολογίζεται αλλά οδηγεί και στη μείωση των ποσών που καταβάλλονται από τους προμηθευτές για την παραγόμενη από Α.Π.Ε. ενέργεια.

Σχετικά με τις ανωτέρω, χρόνιες, στρεβλώσεις έχει προταθεί επανειλημμένως να αλλάξει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, ώστε σε αυτήν να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που διατίθεται για τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) , και να συνυπολογίζεται το κόστος που εξοικονομείται ακριβώς λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε. Δυστυχώς, ωστόσο, το κόστος αυτό λειτουργεί μόνον ως «έκπτωση» προς τους προμηθευτές, γεγονός  που προκύπτει και από τα αποτελέσματα χρήσης του 1ου εξαμήνου 2013 της ΔΕΗ Α.Ε. (σχετ. 7).

Με τις ανωτέρω αλλαγές, τις οποίες δεν πραγματοποιεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα αυξάνονταν τα ποσά που καταβάλλονται από τους προμηθευτές στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς, με αποτέλεσμα την μείωση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού. Αντιθέτως, με την καθιέρωση και διατήρηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τους Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των κατά τα ανωτέρω στρεβλών τρόπων υπολογισμού των καταβαλλόμενων από τους προμηθευτές ποσών, αυξάνεται διαρκώς η απόκλιση μεταξύ των ποσών αυτών και των συμφωνημένων πληρωμών των παραγωγών ενέργειας από Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού.

Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι η τιμολόγηση των καταναλωτών είναι ανεξάρτητη της Ο.Τ.Σ., με αποτέλεσμα από τον τεχνητό και αντιεπιστημονικό υπολογισμό της Ο.Τ.Σ. να ωφελούνται τελικώς οι προμηθευτές, αυξάνοντας την διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης για την αγορά ενέργειας Οριακής Τιμής Συστήματος και της σταθερής τιμής πώλησης της ίδια ενέργειας στους καταναλωτές.

Περαιτέρω, οι αλλαγές αυτές, στις οποίες θα έπρεπε να έχει προβεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιβάλλονται στα πλαίσια της επίτευξης του εθνικού στόχου της προώθησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των καθηκόντων της ανωτέρω αρχής ως κύριου οργάνου εποπτείας της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Επισημαίνεται ότι κατά το άρθρο 22 § 1 ν. 4001/2011, «Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με τον παρόντα νόμο, την Προστασία των Καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συμπερασματικά, με την ως άνω εκτεθείσα συμπεριφορά τους, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους, επιτρέποντας την αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού, προς όφελος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.


4.3. Περαιτέρω, δεδομένης της ανωτέρω απόκλισης μεταξύ των λοιπών εισροών του ειδικού λογαριασμού και των εκροών αυτού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει να προσδιορίζει το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. σε τέτοια επίπεδα ώστε να οδηγήσει στην απόσβεση του χρέους του ειδικού λογαριασμού κατά την διετία 2013-2014, κατά την ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 143 § 2 (γ) ν. 4001/2011. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας παραβαίνουν το σχετικό καθήκον τους, προσδιορίζοντας Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. κατά πολύ μικρότερο από το απαραίτητο για την απόσβεση του χρέους.


Επειδή, συμπερασματικά, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά παράβαση των καθηκόντων τους αφ’ ενός μεν καθιέρωσαν και διατηρούν σε ισχύ στρεβλούς και αντιεπιστημονικούς τρόπους υπολογισμού των ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές για την παραγόμενη από Α.Π.Ε. ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα την δημιουργία σωρευτικού ελλείμματος ύψους 542.460.000 € στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό, αφ’ ετέρου δε παραλείπουν να προσδιορίσουν το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων στα απαραίτητα για την απόσβεση του χρέους επίπεδα.

Επειδή προσκομίζουμε και επικαλούμαστε τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά έγγραφα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ


Να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε να διακριβωθεί εάν με την συμπεριφορά των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκομένου προσώπου στοιχειοθετείται το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, όπως αυτό τυποποιείται στο άρθρο 259 ΠΚ.


Μάρτυρες προς απόδειξη των ισχυρισμών μας προτείνουμε τους κάτωθι, οι οποίοι, λόγω των ιδιοτήτων τους, έχουν γνώση της αγοράς ενέργειας και των στρεβλώσεών που υφίστανται σε αυτή:
Με τιμή,

Νικος ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Login